Privacy Policy

Notificare de Confidențialitate privind

prelucrarea datelor cu caracter personal realizată

în cadrul prestării online a serviciilor de formare și consultanță

oferite prin intermediul site-ului www.rba.digital

 

Automobile DACIA S.A., persoană de drept privat, cu sediul în Mioveni, Str. Uzinei nr. 1, județul Argeş, prin intermediul site-ului www.rba.digital, oferă un pachet de produse competitiv de formări și consultanță tip business to business, cu accent pe instruire online, în format e-learning și în direct (live training).

În vederea achiziționării abonamentului dorit, precum și al accesării serviciilor care fac obiectul abonamentului achiziționat, organizatorul cursului, Automobile DACIA S.A., în calitate de operator de date cu caracter personal (‘’Operatorul’’ în cele ce urmează), prelucrează date cu caracter personal ale cursanților-utilizatori, precum și ale responsabililor de contract (persoane vizate), desemnați/autorizaţi atât de către Operator cât şi de către companiile care achiziționează serviciile de formări și consultanță.

În acest sens, ’’Operatorul’’ garantează drepturile persoanelor vizate în conformitate cu prevederile legale aplicabile protecției datelor cu caracter personal, la momentul prelucrării.

 1. Scopul prelucrării datelor cu caracter personal

Concret, prelucrăm datele cu caracter personal ale persoanelor vizate în următoarele scopuri:

 • Pentru a oferi informațiile necesare cu privire la serviciile de formări și consultanță organizate și furnizate prin platforma www.rba.digital;
 • În vederea încheierii/derulării contractului de prestări servicii cu compania care achiziționează abonamentul (inclusiv emiterea facturii și efectuarea plății), asigurarea legăturii dintre parteneri;
 • Pentru derularea cursurilor, inclusiv crearea de cont, înregistrare, accesare, organizare, participare și dezabonare;
 • Pentru comunicarea şi dezbaterile cu instructorii care țin cursurile de formare;
 • Pentru identificarea participanților la curs, realizarea şi confirmarea prezenței acestora;
 • Pentru evaluarea cursurilor de formare (completare formulare de satisfacţie);
 • Pentru emiterea certificărilor de parcurgere a cursurilor de formare;

 Sub rezerva acordului persoanelor vizate (cursantul-utilizator), se pot prelucra vocea şi/sau imaginea acestuia, pentru varianta în direct (Live Training) a cursului de formare.

Conectarea și participarea la curs, de către cursantul-utilizator în varianta în direct (Live Training), va fi considerată de către Operator, ca o acțiune fără echivoc prin care cursantul-utilizator își dă acordul ca aceste date să fie prelucrate de Operator.

 1. Datele cu caracter personal prelucrate în funcție de scop

Scopul de prelucrare al acestora reprezintă organizarea in cele mai bune condiții a cursurilor noastre, după următoarea tipologie:

Tip curs/ activitate

Scopul prelucrării

Date personale prelucrate

E-learning

·         Creare cont

·         Înscriere pe platformă

·         Derularea cursurilor

·         Emiterea certificatelor  de parcurgere a cursurilor de formare

·         Evaluarea cursurilor de formare (completare formulare de satisfacţie)

 

Nume și prenume cursant-utilizator şi/sau instructor, datele legate de locul de muncă al acestuia (identificarea angajatorului)

Imagine instructor,

Număr de telefon profesional

Rol utilizator

Funcție, specializare

User şi Parola

Adresa de e-mail de profesională

Live Training

·         Creare cont

·         Înscriere pe platformă

·         Identificarea participanților la curs, realizarea şi confirmarea prezenței acestora

·         Derularea cursurilor

·         Comunicarea şi dezbaterea cu instructorii

·         Emiterea certificatelor  de parcurgere a cursurilor de formare

·         Evaluarea cursurilor de formare (completare formulare de satisfacţie)

 

Nume și prenume cursant-utilizator şi/sau instructor, datele legate de locul de muncă al acestuia (identificarea angajatorului)

Imagine instructor,

Număr de telefon profesional

Rol utilizator

Funcție, specializare

User şi Parola

Adresa de e-mail de profesională

Vocea şi/sau imaginea (după caz)

 

Ofertare,

contractare (încheierea/derularea, administrarea prestațiilor de formare)

·         Negociere contract şi condiţii de prestare a serviciilor de formare

·         Încheiere/derulare/ administrare contract de prestări servicii

Nume şi prenume

Număr de telefon profesional

Adresa de e-mail profesională

Funcţie şi specializare

Societatea angajatoare

Imagine şi/sau voce (după caz)

 1. Temeiul legal al prelucrării

Acesta reprezintă interesul legitim al operatorului și executarea contractului la care persoana avizata este parte.

Pentru situația în care se prelucrează vocea și, după caz, imaginea cursantului-utilizator pentru varianta în direct (Live Training) a cursului, temeiul legal al prelucrării îl reprezintă acordul persoanei vizate.

Datele cu caracter personal menționate mai sus vor fi transmise/procesate/accesate de către Operator.

 1. Cui i-am putea da acces la datele cu caracter personal ale cursanților ?

Este posibil să dăm acces la unele dintre datele personale ale cursanților-utilizatori, unora dintre partenerii noștri, pentru a asigura serviciile de mentenanță tehnică a platformei www.rba.digital

Furnizori de servicii-partenerii operatorului care oferă servicii în numele nostru sunt:

 • F.A Alexandru Spătaru – Prestatorul de servicii digitale (suport tehnic) al Operatorului;
 • Web hosting – Namebox, furnizor de servicii de găzduire a site-ului Operatorului
 • Learning Management System – WordPress, reprezentând tema site-ului Operatorului, ca și reprezentare directă a design-ului platformei online;

Toți aceștia garantează Operatorul cu privire la respectarea obligațiilor legale/specifice privind prelucrarea datelor tale cu caracter personal.

Persoanele autorizate de Operator, instructorii acestuia, precum și administratorii platformei, au acces la datele personale, în condițiile în care respectă atât regulile de confidențialitate și securitate, cât şi masurile organizatorice şi tehnice ale Operatorului.

 1. Operaţiuni de prelucrare date cu caracter personal. Cât timp vom stoca datele cu caracter personal prelucrate ?

Aceste date personale vor face obiectul următoarelor operațiuni de prelucrare: înregistrare, organizare, structurare, colectare, stocare, adaptare, modificare, consultare, extragere, utilizare, diseminare, combinare, restricționare, divulgare prin transmitere şi ștergere.

În general, vom șterge datele dumneavoastră personale dacă acestea nu mai sunt necesare pentru a îndeplini scopul pentru care au fost colectate inițial. Cu toate acestea, este posibil să ni se solicite să păstrăm datele cu caracter personal pentru o perioadă mai lungă, determinată de unele prevederi legale.

Pentru scopurile mai sus menṭionat, datele personale prelucrate vor fi stocate pe o perioadă de cel mult 1 an calendaristic de la încetarea contractului de prestări servicii de cursuri de formare.

Pentru întrebări cu privire la aceste clauze și la protecția confidențialității sau pentru exercitarea oricăror drepturi ale persoanei vizate, astfel cum sunt stabilite mai jos, se poate trimite un e-mail la adresa dpo.romania@renault.com. Vom încerca să îndeplinim cererea în termen de 30 (treizeci) de zile. Cu toate acestea, perioada poate fi prelungită din motive specifice referitoare la dreptul legal specific sau complexitatea solicitării

 1. Drepturile dvs. față de prelucrarea datelor cu caracter personal

Următoarea listă conține informații cu privire la drepturile care decurg din prevederile legale în vigoare privind protecția datelor: 

 • Dreptul la rectificare: Se poate obține de la noi rectificarea datelor cu caracter personal care privesc persoana vizată. Facem eforturi rezonabile pentru a păstra datele cu caracter personal, care sunt în posesia sau controlul nostru exacte, complete, actuale și relevante, pe baza celor mai recente informații disponibile pentru noi.
 • Dreptul de opoziție: Se poate obiecta oricând la prelucrarea datelor cu caracter personal, din motive legate de situația particulară în care s-ar putea afla persoana vizată la un moment dat. Dacă aceasta se opune prelucrării, va fi imposibilă înregistrarea și participarea la curs.
 • Dreptul la restricție: Se poate obține de la noi restricția de prelucrare a datelor cu caracter personal, dacă:

– se contestă corectitudinea datelor cu caracter personal pentru perioada în care noi trebuie să verificăm exactitatea,

– prelucrarea este ilegală și se solicită restricționarea prelucrării mai degrabă decât ștergerea datelor cu caracter personal,

– nu mai avem nevoie de datele cu caracter personal, dar persoana vizată le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept, sau

– persoana vizată se opune prelucrării în perioada în care verificăm dacă motivele noastre legitime au întâietate față de ale acesteia.

 • Dreptul de acces: Ne puteți cere informații cu privire la datele dumneavoastră cu caracter personal pe care le prelucrăm în scopul susmenționat.
 • Dreptul la ștergere: Se poate obține de la noi ștergerea datelor cu caracter personal, în cazul în care:

– datele personale nu ne mai sunt necesare în raport cu scopul pentru care au fost colectate sau sunt prelucrate în alt mod;

– persoana vizată are dreptul de a se opune prelucrării ulterioare a datelor cu caracter personal și să își exercite acest drept de obiecție la prelucrare;

– datele cu caracter personal au fost prelucrate în mod ilegal,

 Cu excepția cazului în care prelucrarea este necesară:

– în vederea îndeplinirii unei obligații legale care necesită prelucrarea de către noi;

– în special pentru cerințele legale de păstrare a datelor;

– pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept.

 • Dreptul de a depune o plângere: În cazul unei pretinse încălcări a legislației în vigoare privind confidențialitatea, persoana vizată poate depune o plângere la autoritatea de supraveghere pentru protecția datelor în țara în care locuiește sau unde a avut loc presupusa încălcare.
 1. Gestionarea și securitatea datelor

Aplicăm un nivel adecvat de securitate, sens în care am implementat proceduri fizice, electronice și administrative rezonabile pentru a proteja informațiile pe care le colectăm. Politicile și procedurile noastre privind securitatea informațiilor sunt strâns aliniate cu standardele internaționale acceptate la scară largă și sunt revizuite periodic și actualizate după cum este necesar pentru a satisface nevoile noastre de afaceri, schimbările tehnologice, precum și cerințele reglementate. Accesul la datele cu caracter personal se acordă numai personalului autorizat și numai pentru a-și îndeplini sarcinile specifice.

În cazul unei încălcări a securității datelor cu caracter personal, Operatorul va respecta toate legile în vigoare privind notificarea încălcării datelor.

Pentru mai multe detalii cu privire la termenii și condițiile site-ului www.rba.digital,  accesează link-ul următor.

Operatorul Automobile Dacia S.A